Oferta na zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi

Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. od 1999 roku zarządza własnymi zasobami. Zgodnie z Ustawą o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. 2015 poz. 1582), art. 27 ust. 2 pkt 4, Towarzystwo może: „sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi jego własności”. Spółka od 2012 roku zarządza również Wspólnotami Mieszkaniowymi.
 
Łączna ilość powierzchni obsługiwanej przez BBTBS to 25,5 tys. m2 (w tym 18.300 m2 powierzchni własnych i 7.200 m2 powierzchni zleconych do zarządzania przez Wspólnoty Mieszkaniowe).
 
Spółka jest gwarantem wysokiej jakości usług, za które otrzymała w 2015 roku Brązowe Godło Quality International – usługi najwyższej jakości, zarządzanie nieruchomościami oraz Jakość Roku 2015 – Usługa Roku. Naszym atutem, oprócz doświadczenia, jest wykwalifikowana kadra, posiadająca niezbędne umiejętności i uprawnienia. W swoich działaniach przestrzegamy zasad zawartych w Kodeksie Etyki Zawodowej, Standardach Zawodowych Zarządców Nieruchomości, a przede wszystkim – kierujemy się zasadą ochrony interesów Właścicieli nieruchomości oraz odpowiedzialnością za wykonywaną pracę.

Z chwilą przejęcia zarządzania we Wspólnocie Mieszkaniowej podejmujemy współpracę z firmami, które dotychczas obsługiwały nieruchomość w zakresie sprzątania, obsługi technicznej itp. Każdorazowo kontrolujemy zakres i jakość wykonywanych usług przez te firmy, a w przypadku stwierdzonych naruszeń umów – sugerujemy właścicielom rozwiązanie.

W RAMACH UMOWY O ZARZĄDZANIE PROPONUJEMY WYKONYWANIE NASTEPUJĄCYCH CZYNNOŚCI:

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA:

 • przygotowanie i organizacja zebrań Wspólnoty oraz sporządzanie odpowiedniej dokumentacji,
 • prowadzenia i przechowywanie dokumentacji Wspólnoty,
 • dokonywanie czynności formalnych oraz czynności w zakresie postępowania administracyjnego, niezbędnych dla funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali i mieszkańców,
 • reprezentacja Wspólnoty na zewnątrz przed osobami fizycznymi, prawnymi, organami administracji państwowej i samorządowej zgodnie z ustawą o własności lokali,

WIĘCEJ

 • prowadzenie korespondencji z Właścicielami,
 • wydawanie poświadczeń i zaświadczeń dotyczących lokali,
 • przygotowywanie dla Wspólnoty umów na dostawę mediów do nieruchomości wspólnej,
 • przygotowanie projektu rocznego planu gospodarczego nieruchomości,
 • zbieranie ofert, przeprowadzanie procedury wyboru wykonawców i dostawców,
 • zapewnienie podstawowej obsługi prawnej,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości,
 • przygotowywanie zleceń określonych przepisami prawa kontroli technicznych i okresowych przeglądów budynków oraz urządzeń stanowiących ich wyposażenie,
 • bieżąca kontrola stanu technicznego nieruchomości,
 • przygotowanie planów remontowych, wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych,
 • nadzór nad pracami firm wykonujących naprawy bieżące i konserwacje.

ZWIŃ

OBSŁUGA TECHNICZNA NIERUCHOMOŚCI:

 

Zakres czynności jest uzależniony od stanu technicznego nieruchomości i wyposażenia w instalacje i urządzenia (systemy monitorowania, instalacje ppoż., własne kotły centralnego ogrzewania itp.).
W ramach obsługi technicznej nieruchomości zapewniamy:

 • prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji,
 • dokonywanie odczytów wodomierzy w lokalach mieszkalnych,
 • zapewnienie na koszt Wspólnoty pogotowia technicznego w zakresie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych oraz centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody,

WIĘCEJ

 • zapewnienie na koszt Wspólnoty utrzymania porządku i czystości pomieszczeń oraz urządzeń budynku służących do wspólnego użytku oraz jego otoczenia,
 • zapewnienie na koszt Wspólnoty wywozu nieczystości stałych,
 • zapewnienie na koszt Wspólnoty bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości w okresie zimowym,
 • zapewnienie na koszt Wspólnoty usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej (domofony oraz inne instalacje).

ZWIŃ

OBSŁUGA KSIĘGOWA:

 

W zakresie usługi księgowej proponujemy:

 • opracowanie planu finansowego wspólnoty (budżetu),
 • oszacowanie przewidywanych kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości,
 • oszacowanie przewidywanych kosztów związanych z planowanymi remontami,
 • obliczenie zaliczek właścicieli na pokrycie planowanych kosztów z uwzględnieniem innych źródeł finansowania (pożytki i kredyty),
 • prowadzenie ewidencji księgowej i pozaksięgowej,

WIĘCEJ

 • dekretacja i analiza dokumentów księgowych,
 • analiza realizacji założeń planu finansowego w trakcie roku budżetowego (monitorowanie kosztów),
 • opracowywanie sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej na koniec roku obrachunkowego,
 • opracowanie sprawozdania finansowego dla funduszu remontowego,
 • rozliczenie wyniku finansowego wspólnoty mieszkaniowej,
 • rozliczanie zaliczek na media i usługi świadczone na rzecz właścicieli,
 • prowadzenie rozrachunków publiczno-prawnych,
 • doręczanie wezwań płatniczych dłużnikom wspólnoty,
 • archiwizowanie księgowych dokumentów źródłowych,
 • otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek w ramach udzielonego pełnomocnictwa,
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów,
 • prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
 • pełna obsługa finansowa nieruchomości, pobieranie opłat od właścicieli, kontrola należności,
 • rozliczenie dokonywanych wpłat,
 • kalkulacja kosztów eksploatacji, zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnej i funduszu remontowego,
 • windykacja należności powstałych w czasie realizacji umowy,
 • naliczanie ustawowych lub uzgodnionych ze Wspólnotą odsetek za zwłokę, wysyłanie upomnień, dochodzenie na drodze sądowej należności od właścicieli na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością,
 • prowadzenie obowiązkowej sprawozdawczości.

ZWIŃ

OBSŁUGA PRAWNA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ:

 

Obsługa prawna obejmuje zastępstwo procesowe przed sądem oraz reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej na zewnątrz we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem czynności zwykłego zarządu, a w szczególności:

 • wnoszenie pozwów o zapłatę należności wspólnoty mieszkaniowej przeciwko dłużnikom,
 • dochodzenie zapłaty długu w drodze egzekucji komorniczych prawomocnych nakazów i wyroków,

WIĘCEJ

 • dochodzenie zapłaty długu w drodze sprzedaży lokalu dłużnika.

ZWIŃ