Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wymaganiami RODO przewiduje, że każdej osobie będącej w bazie danych BBTBS Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przysługują określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez BBTBS Sp. z o.o..
Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Unii Europejskiej nr 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez BBTBS Sp. z o.o.:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie BBTBS Sp. z o.o. z siedzibą w 43-300 Bielsku-Białej, ul. Norberta Barlickiego 15,
 2. BBTBS Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez Administratora,
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa
  Społecznego Sp. z o.o.
  KRS nr 0000028089 z dn. 13.07.2001 r.
  Sąd Rej. w Bielsku-Białej, VIII Wydz. Gosp.
  Kapitał Zakładowy: 12.455.500,00 zł
  BGK O/Katowice 94 1130 1150 0700 0000 0002 6191

         

   
  1. wykonania umowy – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
  2. w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu, polegającego na ewentualnym dochodzeniu roszczeń – podstawa prawna art. 6 ust 1 lit f. Rozporządzenia 2016/679,
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
  1. bankom w zakresie realizacji płatności,
  2. organom uprawnionym do otrzymywania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń,
 6. Każdą z wymienionych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem,
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych,
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu,
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Dla celów dowodowych, BBTBS Sp. z o.o. prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną,
 11. Podanie danych osobowych jest wymagane przez BBTBS Sp. z o.o. w celu zawarcia i wykonania umowy.