Przetarg nieograniczony p.n.: „Remont dachu i elewacji w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy nr 2a – 6a w Bielsku-Białej”

INFORMACJA O NIECZYNNYCH BIURACH W DNIU 16.08.2019 R.
2 sierpnia 2019
Zapytanie ofertowe – badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i 2020
30 października 2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „Remont dachu i elewacji w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy nr 2a – 6a w Bielsku-Białej”

Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Norberta Barlickiego 15, 43-300 Bielsko-Biała, działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bohaterów Warszawy 2a-6a w Bielsku-Białej, w związku z planową inwestycją pn. „Remont dachu i elewacji w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy nr 2a ÷ 6a w Bielsku-Białej”, zaprasza do przedstawienia oferty na wykonanie przedmiotowych prac.

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bohaterów Warszawy 2a-6a w Bielsku-Białej

NIP: 547-21-52-547, REGON 36048596

którą reprezentuje:

Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej,
ul. Norberta Barlickiego reprezentowane przez Prezesa Zarządu Ewę Kamińską

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.

III. Przedmiot zamówienia. Termin oraz pozostałe warunki realizacji zamówienia.

 1. Przedmiot zamówienia.
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie dachu i elewacji budynku wraz z instalacja odgromową przy ul. Bohaterów Warszawy nr 2a ÷ 6a w Bielsku-Białej.
  2. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
   • wykonania robót budowlanych na podstawie istniejącej dokumentacji projektowej oraz opracowań własnych,
   • przeprowadzenia pomiarów funkcjonalnych w zakresie robót instalacyjnych – instalacja odgromowa,
   • opracowania dokumentacji powykonawczej.

IV. Charakterystyczne dane dotyczące budynku:

Budynek mieszkalny wielorodzinny:

 • złożony z 5 segmentów,
 • 6 i 7 kondygnacji + piwnica,
 • wysokość od poziomu ulicy do krawędzi dachu ok. 23,9 m,
 • całkowita długość budynku od strony wypukłej to ok. 83,5 m,
 • szerokość segmentów 13,1 m i 11,6 m,
 • poziom parteru to sklepy z zapleczem od strony podwórka,
 • odległość środkowego segmentu od muru oporowego – umocnienie brzegu rzeki – ok. 11,6 m,
 • budynek wzniesiony ok 1937 r.,
 • obiekt zlokalizowany jest w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej krajobrazu z zabudową „A” objętej ochroną na mocy prawa.

V. Roboty będące przedmiotem zamówienia obejmują swym zakresem m.in.:

 1. branża budowlana:
  • skucie odpadającego tynku ze ścian,
  • oczyszczenie ścian zewnętrznych budynku,
  • demontaż rur spustowych i rynien,
  • demontaż parapetów,
  • demontaż daszków nad balkonami,
  • uzupełnienie ubytków w spoinach i elementach konstrukcyjnych budynku,
  • wykonanie tynków podkładowych i gładkich,
  • odtworzenie rowkowań,
  • wykonanie tynków ciepłochronnych grubości 4 cm,
  • malowanie farbami krzemianowymi,
  • wykonanie i montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy powlekanej,
  • wykonanie i montaż nowych parapetów,
  • montaż typowych daszków aluminiowych nad balkonami,
  • usuniecie odspojonych elementów i oczyszczenie płyt balkonów i ścianek balustradowych,
  • oczyszczenie i zabezpieczenie odsłoniętego zbrojenia,
  • uzupełnienie ubytków zaprawami naprawczymi,
  • tynkowanie płyt od dołu oraz ścianek balkonowych,
  • malowanie farbami krzemianowymi,
  • wykonanie i montaż obróbek blacharskich ścianek balustradowych,
  • wymiana posadzek na balkonach z wykonaniem izolacji, posadzki betonowe zacierane na gładko,
  • wykonanie odprowadzenia wody z balkonów,
  • usunięcie istniejącego ocieplenia z dachu i obróbek blacharskich,
  • wykonanie nowych obróbek blacharskich na dachu,
  • lokalne naprawy elementów drewnianych konstrukcji dachu,
  • wykonanie docieplenia – granulat z wełny mineralnej,
  • naprawa deskowań oraz uzupełnienie istniejącego pokrycia papowego,
  • wykonanie pokrycia dachu dwoma warstwami papy na istniejącym podkładzie,
  • czyszczenie i malowanie blachy osłonowej elewacji wschodniej z lokalną wymianą zniszczonych elementów.
 2. branża instalacyjna – elektryczna:
  • dobór i wykonanie właściwej instalacji odgromowej oraz wykonanie niezbędnych pomiarów w tym zakresie.

VI. Zamawiający informuje iż:

 • roboty budowlane będące przedmiotem zmówienia wykonywane będą na podstawie decyzji
  nr 534/2018 z dnia 07.06.2018 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę,
 • roboty budowlane prowadzone będą w czynnym obiekcie, w związku z czym, powinny być tak zorganizowane, aby w jak najmniejszy sposób zakłócać funkcjonowanie obiektu i jego mieszkańców.

VII. Opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ pn. Dokumentacja projektowa,
w skład której wchodzą:

 • projekt budowlany,
 • przedmiar robót,
 • pozwolenie na budowę – kopia,
 • ekspertyza techniczna.

Informujemy, że załączone do postępowania przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy. Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z przepisami prawa, sztuką budowlaną i zasadami aktualnej wiedzy technicznej w celu zapewnienia prawidłowego działania i bezpiecznego funkcjonowania części obiektu objętego niniejszym zamówieniem.

Przedmiary nie obejmują prac związanych z wykonaniem kompletnej instalacji odgromowej, która należy wykonać na podstawie własnego opracowania.

VII. Opis części zamówienia w przypadku dopuszczenia składania ofert częściowych. Informacja dotycząca ofert wariantowych.

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VIII. Termin realizacji zamówienia: od 30 marzec 2020 r. do 31 sierpień 2020

IX. Miejsce realizacji:

Budynek mieszkalny przy ul. Bohaterów Warszawy 2a – 6a, 43-300 Bielsko-Biała

Działka: 60/2, obręb: Dolne Przedmieście

X. Termin związania ofertą.

 1. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

XI. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w biurze Wojtyła Construction sp. z o.o., ul. Przybyły 10/4, 43-300 Bielsko-Biała, do dnia 20.01.2020 r. do godz. 9:30.

XII. Termin i tryb otwarcia ofert.

Otwarcie nastąpi w dniu 20.01.2020 r. o godz. 10:00 w miejscu złożenia ofert.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załączniki: