Zapytanie ofertowe – badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i 2020

Przetarg nieograniczony p.n.: „Remont dachu i elewacji w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy nr 2a – 6a w Bielsku-Białej”
6 września 2019
Ogłoszenie na zamówienie wykonania usługi utrzymania czystości w zasobach BBTBS Sp. z o.o.
12 listopada 2019

Rada Nadzorcza Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Norberta Barlickiego 15, zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i 2020.

Przedmiot oraz zakres zamówienia:

 1. Badanie sprawozdań finansowych za okres od 1 stycznia 2019 r do 31 grudnia 2019 r. oraz od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., którego celem jest sporządzenie Sprawozdania biegłego rewidenta z badania.
 2. Sprawozdanie biegłego rewidenta, o którym mowa w pkt. 1 powinna w szczególności stwierdzać, czy badane sprawozdania:

– zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

– zostały sporządzone zgodnie z zasadami określonymi ustawą o rachunkowości,

– są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i umową spółki,

– przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny jednostki informacje oraz wskazać na   stwierdzone podczas badania poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności przez Spółkę.

 1. Raport , o którym mowa w pkt 1 powinien przedstawiać co najmniej:

– ogólną charakterystykę Spółki,

– stwierdzenie uzyskania od jednostki żądanych informacji, wyjaśnień i oświadczeń,

– ocenę prawidłowości stosowanego systemu rachunkowości,

– charakterystykę pozycji sprawozdania finansowego,

– przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spółki, ze wskazaniem na zjawiska, które w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi (co najmniej dwoma) w istotny sposób wpływają negatywnie na te sytuacje, a zwłaszcza zagrażają kontynuowaniu działalności przez jednostkę.

 1. Badanie sprawozdań finansowych, będące przedmiotem zamówienia, dotyczy sprawozdań Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., obejmujące następujące pozycje:

– bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r. oraz 31.12.2020 r.

– rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019  oraz 31.12.2020 r.

Biegły rewident zobowiązany jest do:

 1. Przeprowadzenia badań Sprawozdań Finansowych w siedzibie Spółki.
 2. Zachowania bezstronności i niezależności zgodnie z treścią ślubowania, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym ( tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1421).
 3. Przeprowadzenia badań stosownie do obowiązujących w Polsce przepisów prawa oraz Krajowych Standardów Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania w taki sposób, aby uzyskać racjonalną, wystarczającą podstawę do stwierdzenia czy Sprawozdania Finansowe nie zawierają istotnych nieprawidłowości.

Badania będą obejmować sprawdzenie w dużej mierze metodą wyrywkową – dokumentacji, z której wynikają kwoty i informacje zawarte w Sprawozdaniach Finansowych, poprawność zastosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości i znaczących szacunków, jak i ogólnej prezentacji Sprawozdań Finansowych.

Biegły winien brać udział w inwentaryzacji majątku przypadającej za dany rok obrotowy.

 1. Przeprowadzenia badań metodą pełną następujących obszarów:

– pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych,

– kosztów i przychodów finansowych,

– rezerw i odpisów aktualizujących.

Bliższych informacji o ilości dokumentów, które mają być zbadane metodą pełną udziela Księgowa Spółki ( tel. 33/8150309).

 1. Samodzielnego sporządzenie wszelkich zestawień i tabel niezbędnych do przygotowania opinii i raportu na podstawie wydruków z systemu Finansowo-Księgowego oraz dokumentacji źródłowej Bielsko-Bialskiego TBS Sp. z o.o.
 2. Przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu Spółki w formie tzw. listów intencyjnych informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki.
 3. Udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej poświęconych rozpatrzeniu Sprawozdań Finansowych za 2019 r. i 2020 r., w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji odnośnie przeprowadzonego badania.

Oferta biegłego rewidenta powinna zawierać:

 1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do zbadania sprawozdań finansowych, informację o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów.
 2. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez oferenta ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej,
 3. Sprawozdania finansowe sporządzone na 31 grudnia 2017 r. i 31 grudnia 2018 r. wraz z opinią biegłego rewidenta jeżeli podlegały one badaniu zgodnie z przepisami o rachunkowości, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego inny dokument określający wielkość posiadanych kapitałów własnych.
 4. Oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
 5. Cenę netto w złotych z warunkami płatności dla każdego roku (2019, 2020) oddzielnie za przeprowadzenie badań, sporządzenie pisemnych opinii o badanych Sprawozdaniach Finansowych wraz z raportem z badania tych sprawozdań uwzględniając wszystkie koszty jakie musi ponieść oferent.
 6. Określenie składu zespołu prowadzącego badania z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta oraz z uwzględnieniem osób posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie działalności Towarzystw Budownictwa Społecznego.
 7. Wskazanie terminów badania sprawozdań finansowych.
 8. Projekt umowy z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu.
 9. Wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat wraz z referencjami, w tym z branży, w której działa Spółka.
 10. Wskazanie programu komputerowego wykorzystywanego do przeprowadzenia badania.

Dodatkowe informacje:

 1. Termin przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz przedłożenia Sprawozdania biegłego rewidenta z badania ustala się odpowiednio na 20 marca 2020 r. i 20 marca 2021.
 2. Oferty złożone po upływie określonego terminu ich przyjmowania nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu oferty do Spółki)

Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej adresem zwrotnym wraz z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2019 i 2020 rok” do dnia 8 listopada 2019 roku do godziny 13.00 w sekretariacie Spółki lub przesłać pocztą na adres Spółki (decyduje data wpływu).

Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od upłynięcia terminu składania ofert w siedzibie Spółki.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.